Στόχοι-Πρόγραμμα Σπουδών

Τα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα εντάσσονται στο πρόγραμμα του σχολείου Σταυράκη το 2007. Την πρώτη χρονιά διδάσκεται στα παιδιά της Ε' δημοτικού. Έκτοτε το μάθημα παραμένει ως υποχρεωτικό, διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού και καταλαμβάνει δύο ώρες από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου για την κάθε τάξη. Το 2011-2012 η γαλλική γλώσσα διδάσκεται και στους μαθητές της Δ' δημοτικού. Από το 2012-2013 διδάσκεται από τη Β' δημοτικού.
Οι μέθοδοι και τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αναφέρονται αναλυτικά και ανά τάξη στις Ανακοινώσεις (Εκπαιδευτικό υλικό). Είναι βιβλία επιλεγμένα από τη λίστα εγκεκριμένων μεθόδων, που αναρτά κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Παιδείας.
Σκοπός του μαθήματος είναι να έρθουν τα παιδιά μας σε μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και να αναπτύξουν, όπως ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, το αποκαλούμενο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, και τις τέσσερις δεξιότητες:

  • Ακουστική και γραπτή κατανόηση (Compréhension orale et écrite)
  • Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου (Production orale et écrite).

Για την επίτευξη των στόχων συνδυάζονται οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας (dictée, exercices, contrôles...) με σύγχρονους (προβολή ταινιών, διαδραστικός πίνακας, τραγούδια, παραμύθια, παιχνίδια, διαδίκτυο, projets, κάρτες...).