Διδακτικές Μέθοδοι

didaktikes methodoiΣτην προσχολική αγωγή η έμφαση δίνεται κυρίως στην παιδοκεντρική διδασκαλία, με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν ολιστικά τη γνώση και να αξιοποιήσουν το ενδιαφέρον, τις ιδέες και τις εμπειρίες τους στη διαδικασία της μάθησης. Η διδακτική μας μεθοδολογία βασίζεται στη «διαθεματικότητα», σε σχέδια εργασίας όπου τα παιδιά προσεγγίζουν ένα θέμα μέσα από διαφορετικούς τομείς μάθησης.

Παράλληλα, η διδασκαλία γίνεται ομαδοσυνεργατικά. Με αυτό τον τρόπο προάγουμε καθημερινά την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, παρέχουμε τη δυνατότητα της κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της ανάπτυξης της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών. Ο νηπιαγωγός δε στοχεύει στην απλή μετάδοση γνώσης, αλλά στην προσφορά ευκαιριών για δυναμική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

SAM 1675Τέλος, πραγματοποιούνται δραστηριότητες βασισμένες στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, δηλαδή τις διαφορές στον τρόπο και στον ρυθμό μάθησης, τις επιθυμίες, τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις κάθε μαθητή.