Ενισχυτική Διδασκαλία

Οι μαθητές κάθε τάξης από το προνήπιο ως και την έκτη δημοτικού παρακολουθούνται στα πλαίσια της τάξης από παιδοψυχολόγους ειδικευμένους στην ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες. Όπου διαπιστώνεται αργός ρυθμός ανταπόκρισης ή ενδείξεις μαθησιακής δυσκολίας οι ψυχολόγοι δουλεύουν εκτός τάξης με το παιδί, με στόχο να προωθήσουν την προοδό του και να το βοηθήσουν να αναπτύξει όλες τις ικανότητές του. Όπου κρίνεται αναγκαίο συστήνεται περαιτέρω αξιολόγηση από ειδικούς φορείς για την εξακρίβωση της δυσκολίας που παρουσιάζεται και τη διαμόρφωση ενός λεπτομερούς μαθησιακού προφίλ του παιδιού. Αυτό βοηθά στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος στήριξης και στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων.